28.11.08   מדן בניהו/בניס

שלום חברים

אני מעביר לכם קובץ המסביר מה זה אות המגשים לישראל יפה.

התבקשתי להשתתף בצוות השיפוט לקבלת האות ולהעביר לשיפוט הצעות שנראות לכם מתאימות.

אם יש לכם הצעות שמתאימות לקול הקורא הזה, העבירו אלי בבקשה ואני אדאג להמשך.

 

שבת שלום: בניס

 

 

 

  מעודכן ליום 4.11.08

 

אות מגשים ישראל יפה – תקנון המפעל

 

1.                   כללי

                              2.             אות מגשים ישראל יפה מוענק על-ידי המועצה לישראל יפה, מידי שנה, מאז שנת 1977 בטקס מרשים הנערך במשכן נשיא המדינה ומוענק לזוכים על-ידי נשיא המדינה.

                              3.             את הרעיון להענקת האות הגתה ויישמה הגב' אורה הרצוג, רעיית נשיא המדינה השישי מר חיים הרצוג ז"ל, אשר הקימה את המועצה לישראל יפה  והיתה הנשיאה שלה  עד שנת 2006.

                              4.             מיום היווסדה של המועצה לישראל יפה ועד היום, הציבה לעצמה המועצה לישראל יפה מספר מטרות, אשר לשמן נוסדה ולמענן היא פועלת גם כיום, ואשר העיקריות הינן:

-                לפעול למען שיפור נוי הארץ ושימורו, להפיץ ולהחדיר בציבור תודעה זו.

-                לפעול לשמירה על יופיה הטבעי והלא טבעי של מדינת ישראל, לשמר את הנוף הפתוח והעירוני ולטפחו, להחדיר את תודעת היופי והנוף ולפתח מודעות בקהילה לחשיבות טיפוח האסתטיקה הסביבתית ויחסי האנוש למען שיפור איכות החיים.

-                לפעול להגברת המודעות לנושאי איכות הסביבה והתכנון האורבני, וליזום פעולות בקהילה וברשויות המקומיות תוך שיתופם של גורמי סביבה, חברה, קהילה וממשל נוספים.

5.                   מטרת המפעל

הענקת אות "מגשים ישראל יפה" הינה נדבך נוסף וחשוב למימוש מטרותיה של המועצה לישראל יפה ומטרת המפעל הינה להעריך, להוקיר ולעודד מוסדות וגופים המהווים דוגמא ומופת להגשמת יעדיה של המועצה לישראל יפה, הכוללים, בין היתר, טיפוח ערכי היופי והאסתטיקה, איכות החיים והסביבה,חזות, שימור ושיקום אתרים, חינוך, ארכיטקטורה, אקולוגיה ועוד.

6.                   הגשת הצעות

                              7.             מידי שנה, במועד שלא יאוחר מארבעה חודשים לפני מועד טקס הענקת מגשים ישראל יפה, תפרסם המועצה לישראל יפה הזמנה לציבור, באמצעות מודעה בעיתונות היומית ובאמצעי מדיה אחרים, להציע מועמדים לקבלת אות המגשים, בתחומים בהם עוסקת המועצה.

                              8.             הצעות למועמדות, בין הצעות שהוצעו על סמך פניית המועצה לישראל יפה ובין הצעות שהוצעו על ידי כל גורם המעוניין להשתתף במפעל, יוגשו בכתב, לא יאוחר מאשר 60 ימים לאחר פרסום ההזמנה בציבור, למשרדי המועצה לישראל יפה – עבור ועדת המגשים.

                              9.             על ההצעות לכלול תיאור מפורט, בכתב, של הגוף המועמד ושל פועלו, כאשר ניתן לצרף להצעה תכניות ודברי הסבר כתובים ובמדיה דיגיטאלית.

10.                   קטגוריות השיפוט

ההצעות שיוגשו לועדת המגשים יכללו מפעלים/פרוייקטים אשר הסתיימו (ולא כאלה המצויים בשלבי תכנון) ואשר נושאיהם הינם אחד מאלה:

-                חינוך סביבתי – נוער/מבוגרים

-                מפעל/פרוייקט בתחום האורבני

-                פרוייקט אקולוגי

-                גינון ציבורי

-                תכנון עיר

-                אסתטיקה

-                מפעל בתחום שמירת התחממות כדור הארץ

-                כל תחום אחר העונה על מטרותיה של המועצה לישראל יפה.

 

11.                   ועדת המגשים

                          12.             בחירת הזוכים באות מגשים ישראל יפה תיעשה על-ידי ועדה – ועדת המגשים אשר תמנה שבעה חברים - חמישה מתנדבים מקרב העמותה של המועצה לישראל יפה ושני חברים שאינם חברי המועצה לישראל יפה. יו"ר ועדת המגשים ייבחר ע"י המועצה לישראל יפה ויכהן במשך תקופה של שלוש שנים. יתר חברי ועדת המגשים, יבחרו ע"י המועצה לישראל יפה ויכהנו במשך שנה אחת.

                          13.             לצד ועדת המגשים תכהן מינהלה, שחבריה יהיו חברי המועצה לישראל יפה- יו"ר המועצה, מנכ"ל המועצה ושלושה מתנדבים מקרב חברי הנהלת המועצה.

                          14.             מתפקידה של המינהלה יהיה לסייע לחברי ועדת המגשים באיסוף החומר שיתקבל על ידי המתמודדים, עריכתו וביצוע בדיקות מקדמיות של ההצעות ומידת התאמתן, טרם העברתן לעיון ובחינה של ועדת המגשים.

                          15.             בהערכתם של הפרוייקטים/המפעלים שיובאו בפני חברי ועדת המגשים תיבחן מידת התאמתם של הפרוייקטים/המפעלים שהוגשו להערכת הועדה, למטרות וליעדים אותם הציבה המועצה לישראל יפה, כבסיס לפעילותה.

                          16.             לצורך קבלת החלטתה של ועדת המגשים, יהיו חברי הועדה רשאים לסייר באתרים/פרוייקטים שיובאו להערכתם, לקבל הסברים וכל חומר רלבנטי לצורך קבלת ההחלטה. בנוסף יהיו רשאים חברי ועדת המגשים להיוועץ עם מומחים ואנשי מקצוע, בתחומים אשר בהם עוסקים המועמדים לקבלת האות.

                          17.             במהלך ישיבות הועדה ודיוניה יערך פרוטוקול אשר ישקף את הנאמר בישיבות.

                          18.             הועדה  תהיה רשאית להמליץ, מידי שנה, על פרוייקט/מפעל אחד או יותר, אך לא יותר מ – 5 פרוייקטים/מפעלים.

                          19.             החלטותיה של הועדה יתקבלו ברב קולות של ארבעה חברים לפחות.

 

20.                   כללי

6.1        בנוסף לפרסום המפעל בעיתונות ובאמצעי מדיה אחרים, יהיו, המועצה לישראל יפה, ו/או חברים במועצה לישראל יפה, ו/או חברי הועדה, ו/או צוות השופטים רשאים ליזום פניה לגופים שונים על מנת שיציגו את מועמדותם וישלחו הצעות לזכייה בפרס לועדת המגשים, או להגיש הצעות למועמדות כפי שימצאו לנכון.

6.2        המועמדים שהצעתם תתקבל וייקבעו כזוכים במפעל מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה לישראל יפה בכל הנוגע לקיום טקס ההכתרה בבית הנשיא ולמתן הד ציבורי למפעל, לרבות הסכמה לשילוט, ו/או איזכור המפעל כמפעל מטעם המועצה לישראל יפה, ותוך ציון מעורבותה.

6.3        רשאים להציע הצעות למפעל גופים ציבוריים, פרטיים, עמותות ויחידים.