Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס.294 -מבצע "זמר נוגה" הושלם:

כותרות בזוית אחרת מס.294 -מבצע "זמר נוגה" הושלם:

גופת החייל הנעדר זכריה באומל

הוחזרה ארצה אחרי 37 שנה.

הלב בוכה,

וגם גאה,

עם סיומו,

של מבצע,

"זמר נוגה".

המבצע הושלם,

אך לא תם.

יש להמשיך,

ללא לאות,

ולחפש כל,

קצה חוט,

ולחדש מגעים,

ולהפוך הרים,

ולהחזיר הביתה,

את כל השבויים.

ולתת תקווה,

למשפחות הנעדרים,

ולהשתתף בגורלם,

המר  והנורא,

שמקום קבורת,

יקיריהם לא נודע,

ולהביאם לקבורה,

בקבר ישראל,

כברית עולם.

ושבו בנים לגבולם

(ירמיהו ל"א ט"ו).

וינוחו בשלום,

על משכבם.

כתב יוסי וולך

04.04.2019