Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס.293-פרס ישראל למפעל חיים יוענק לרונה רמון ז"ל.

-פרס ישראל למפעל חיים יוענק לרונה רמון ז"ל.

רונה רמון

היא עוף החול

שקמה מהיגון והשכול

מהצער והמשברים

ובחרה בדרך החיים

ובכך נתנה

למפעל חייה

את הערך המוסף

לשמר את זכרם

של אילן ואסף

והכל בנתינה ואהבה

למען הפרט והחברה.

ועם מותה

ללא עת

שהיה בלתי הבן

חבוקים יחדיו

במעבורת החלל

אבא אמא ובן

כתב יוסי וולך

03.04.2019