Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס.285 -לזכרה של רונה רמון

 ידיעה עצובה

ידיעה מכאיבה

רונה רמון

הלכה לעולמה.

האישה ששכלה

בעל ובן

שהרשימה אותנו

עד בלתי הבן

שבחרה בדרך התקווה

ונשאה בליבה

את היגון והשמחה.

הקדישה את עצמה

לפעילות ציבורית

בעלת ערך מוסף

לשמר את דרכם

של אילן ואסף.

ועם מותה

ללא עת

שהוא בלתי הבן

חובקים יחד

בחללית השיוט

אבא אמא ובן

כתב יוסי וולך

17.12.2018